少女 (girl) by jiang yingjiu

Jiang Yingjiu

少女 (Girl), 2012

春色 by jiang yingjiu

Jiang Yingjiu

春色, 2011

豆蔻年华 by jiang yingjiu

Jiang Yingjiu

豆蔻年华, 2011

a pleasant girl by jiang yingjiu

Jiang Yingjiu

A pleasant girl, 2008

xixiangji by jiang yingjiu

Jiang Yingjiu

Xixiangji, 2011