海纳百川 by jiang xingkang

Jiang Xingkang

海纳百川, 2010

calligraphy by jiang xingkang

Jiang Xingkang

Calligraphy, 2011