landscape by jiang qingyi

Jiang Qingyi

Landscape, 1843