Jiang Pu (Chinese, 1761)

娇容丹砂 by jiang pu

Jiang Pu

娇容丹砂

清供图 by jiang pu

Jiang Pu

清供图

繁花似锦 by jiang pu

Jiang Pu

繁花似锦

瓶花竞艳 (flower) by lang shining and jiang pu

Lang Shining and Jiang Pu

瓶花竞艳 (Flower)

山水 by jiang pu

Jiang Pu

山水

山水人物 by jiang pu

Attributed to Jiang Pu

山水人物