溪山雪霁 by jiang jiapu

Jiang Jiapu

溪山雪霁

携琴访友图 by jiang jiapu

Jiang Jiapu

携琴访友图

春山淡冶 by jiang jiapu

Jiang Jiapu

春山淡冶

仿古山水 by jiang jiapu

Jiang Jiapu

仿古山水

山静日长 by jiang jiapu

Jiang Jiapu

山静日长

秋山初霁 by jiang jiapu

Jiang Jiapu

秋山初霁, 1865

calligraphy by jiang jiapu

Jiang Jiapu

Calligraphy

ink chrysanthemum by jiang jiapu

Jiang Jiapu

Ink chrysanthemum

landscape by jiang jiapu

Jiang Jiapu

Landscape