Jiang Hanting (Chinese, 1963)

寒汀居士款畫扇 by jiang hanting

Attributed to Jiang Hanting

寒汀居士款畫扇, 1903

竹雀图 by jiang hanting

Jiang Hanting

竹雀图

花鸟 by jiang hanting

Jiang Hanting

花鸟

丝瓜 by jiang hanting

Jiang Hanting

丝瓜