Jiang Fengbai (Chinese, 2004)

风竹 by jiang fengbai

Jiang Fengbai

风竹

王者香 by jiang fengbai

Jiang Fengbai

王者香

幽兰翠竹 by jiang fengbai

Jiang Fengbai

幽兰翠竹, 1991

新竹 by jiang fengbai

Jiang Fengbai

新竹, 1976

幽兰图 by jiang fengbai

Jiang Fengbai

幽兰图, 1978

追蝶 by jiang fengbai

Jiang Fengbai

追蝶, 1949

竹石栖鸟 by jiang fengbai

Jiang Fengbai

竹石栖鸟

秋兰 by jiang fengbai

Jiang Fengbai

秋兰

兰石 by jiang fengbai

Jiang Fengbai

兰石

兰石图 by jiang fengbai

Jiang Fengbai

兰石图, 1975

兰花 by jiang fengbai

Jiang Fengbai

兰花, 1978

香祖 by jiang fengbai

Jiang Fengbai

香祖, 1999

兰竹图 by jiang fengbai

Jiang Fengbai

兰竹图, 1983

牡丹 by jiang fengbai

Jiang Fengbai

牡丹, 1981

兰花 by jiang fengbai

Jiang Fengbai

兰花, 1981

鸡雏图 by jiang fengbai

Jiang Fengbai

鸡雏图, 1946

幽兰图 by jiang fengbai

Jiang Fengbai

幽兰图, 1976

柳禽图 by jiang fengbai

Jiang Fengbai

柳禽图, 1973

兰竹图 by jiang fengbai

Jiang Fengbai

兰竹图

追蝶图 by jiang fengbai

Jiang Fengbai

追蝶图, 1949

墨兰 (orchid) by jiang fengbai

Jiang Fengbai

墨兰 (Orchid), 1984

竹荫双禽 by jiang fengbai

Jiang Fengbai

竹荫双禽, 1987