Jiang Zhaohe and Xiao Qiong (Chinese)

和平鸽 by jiang zhaohe and xiao qiong

Jiang Zhaohe and Xiao Qiong

和平鸽, 1979

Henan Jindi Auction Co., Ltd.