Jian Guo Ceramic Factory (Chinese)

苹果绿釉柳叶瓶 by jian guo ceramic factory

Jian Guo Ceramic Factory

苹果绿釉柳叶瓶, 1960–1969

象牙黄燕桃花卉瓶 by jian guo ceramic factory

Jian Guo Ceramic Factory

象牙黄燕桃花卉瓶