calligraphy by jian bozan

Jian Bozan

Calligraphy, 1961