character by jia zhonghua

Jia Zhonghua

Character, 1943