savarin by jasper johns

Jasper Johns

Savarin, 1977

ventriloquist by jasper johns

Jasper Johns

Ventriloquist, 1990

periscope by jasper johns

Jasper Johns

Periscope, 1981

decoy by jasper johns

Jasper Johns

Decoy, 1971

untitled by jasper johns

Jasper Johns

Untitled, 1992

untitled by jasper johns

Jasper Johns

Untitled, 1981

untitled i by jasper johns

Jasper Johns

Untitled I, 1976

target by jasper johns

Jasper Johns

Target, 1974

flag i by jasper johns

Jasper Johns

Flag I, 1960

target by jasper johns

Jasper Johns

Target, 1960

0-9 by jasper johns

Jasper Johns

0-9, 1975

bent blue by jasper johns

Jasper Johns

Bent Blue, 1971

target by jasper johns

Jasper Johns

Target, 1997