vasudhara mandala by jasaraja jirili

Jasaraja Jirili

Vasudhara mandala, 1365