Jane Nasmyth (Scottish, 1867)

a rustic scene by jane nasmyth

Attributed to Jane Nasmyth

A RUSTIC SCENE

Sotheby's Glasgow