Jan Pynas (Dutch, born circa 1631)

têtes (study) by jan pynas

Attributed to Jan Pynas

Têtes (study)

Tajan

le baptême du christ by jan pynas

Attributed to Jan Pynas

Le baptême du Christ

Claude Aguttes