James Pattison Cockburn (British, 1847)

on monte mario by james pattison cockburn

James Pattison Cockburn

On Monte Mario

Karl & Faber

a mountainous river landscape by james pattison cockburn

Attributed to James Pattison Cockburn

A mountainous river landscape

Bonhams Oxford