gleichgewicht by jakobovits miklos

Jakobovits Miklos

GLEICHGEWICHT, 1985–1985

offenes tor by jakobovits miklos

Jakobovits Miklos

OFFENES TOR, 1985–1985