Jaime de Jaraiz (Spanish, born )

el beso by jaime de jaraiz

Jaime de Jaraiz

El beso

niña by jaime de jaraiz

Jaime de Jaraiz

Niña

huevos by jaime de jaraiz

Jaime de Jaraiz

Huevos

niña by jaime de jaraiz

Jaime de Jaraiz

Niña

niña con manzana by jaime de jaraiz

Jaime de Jaraiz

Niña con manzana

flores by jaime de jaraiz

Jaime de Jaraiz

Flores

niño en la playa by jaime de jaraiz

Jaime de Jaraiz

Niño en la playa, 1965

tela sobre una cuerda by jaime de jaraiz

Jaime de Jaraiz

Tela sobre una cuerda

el paleto fino by jaime de jaraiz

Jaime de Jaraiz

El paleto fino, 1961