harem girl by j. c. lloyd

J. C. Lloyd

HAREM GIRL, 1922