Ivar Arosenius (Swedish, 1909)

tre gubbar by ivar arosenius

Ivar Arosenius

Tre gubbar, 1900

krogscen by ivar arosenius

Ivar Arosenius

Krogscen, 1896

inomhus by ivar arosenius

Ivar Arosenius

Inomhus, 1905

konfekt by ivar arosenius

Ivar Arosenius

Konfekt, 1903

vällust by ivar arosenius

Ivar Arosenius

Vällust, 1906