Huang Binhong and Xu Zonghao (Chinese)

landscape calligraphy by huang binhong and xu zonghao

Huang Binhong and Xu Zonghao

Landscape calligraphy, 1938