Huang Binhong, Wang Geyi, Zheng Hongnian and Chen Zhaowu (Chinese)

plum blossoms and camellia by huang binhong, wang geyi, zheng hongnian and chen zhaowu

Huang Binhong, Wang Geyi, Zheng Hongnian and Chen Zhaowu

Plum blossoms and camellia, 1947

XiLingYinShe Auction Co. Ltd.