Hu Shuangan and Xu Linlu (Chinese)

竹石幽兰 by hu shuangan and xu linlu

Hu Shuangan and Xu Linlu

竹石幽兰

bamboo and bird by hu shuangan and xu linlu

Hu Shuangan and Xu Linlu

Bamboo and bird, 1983