Hovsep Pushman (American, 1966)

rain god by hovsep pushman

Hovsep Pushman

Rain God

Bonhams New York