Hogai Kano (Japanese, 1888)

nansen by hogai kano

Hogai Kano

Nansen

landscape by hogai kano

Hogai Kano

Landscape

landscape by hogai kano

Hogai Kano

Landscape

goddess of mercy by hogai kano

Hogai Kano

Goddess of Mercy

hawk by hogai kano

Hogai Kano

Hawk

vulture peak (ryojusen) by hogai kano

Style of Hogai Kano

Vulture Peak (Ryojusen)

landscape by hogai kano

Hogai Kano

Landscape

landscape by hogai kano

Hogai Kano

Landscape

landscape by hogai kano

Hogai Kano

Landscape

landscape by hogai kano

Hogai Kano

Landscape

landscape by hogai kano

Hogai Kano

Landscape

landscape by hogai kano

Hogai Kano

Landscape

landscape by hogai kano

Hogai Kano

Landscape

landscape by hogai kano

Hogai Kano

Landscape

old man by hogai kano

Hogai Kano

Old Man