i'm not a doll by hikari shimoda

Hikari Shimoda

I'm not a doll, 2008

untitled by hikari shimoda

Hikari Shimoda

Untitled, 2008

untitled by hikari shimoda

Hikari Shimoda

Untitled, 2008