Henry Tresham (British, 1814)

an allegory by henry tresham

Henry Tresham

An Allegory

the condemnation of bushy by henry tresham

Attributed to Henry Tresham

THE CONDEMNATION OF BUSHY