Henry Mark Anthony (British, 1886)

runcorn gap by henry mark anthony

Henry Mark Anthony

Runcorn Gap

figures on a river bank by henry mark anthony

Henry Mark Anthony

Figures on a river bank

the rainbow by henry mark anthony

Henry Mark Anthony

The rainbow

the severn valley by henry mark anthony

Henry Mark Anthony

The Severn Valley

thoughtful hours by henry mark anthony

Henry Mark Anthony

Thoughtful hours

the severn valley by henry mark anthony

Henry Mark Anthony

The Severn Valley

clouds in june by henry mark anthony

Henry Mark Anthony

Clouds in June

peasant of the roman campagne by henry mark anthony

Henry Mark Anthony

Peasant of the Roman campagne

gathering wood by henry mark anthony

Henry Mark Anthony

Gathering wood

village wedding by henry mark anthony

Henry Mark Anthony

VILLAGE WEDDING

grantley hall, warwickshire by henry mark anthony

Henry Mark Anthony

Grantley Hall, Warwickshire