archie hoxsey by henry ashton

Henry Ashton

ARCHIE HOXSEY, 1908