Henri Avelot (French, 1935)

frederique by henri avelot

Henri Avelot

Frederique, 1927