Harvey Quaytman (American, 2002)

harem by harvey quaytman

Harvey Quaytman

HAREM, 1983

Christie's East