Hans Lehmkuhl (German, )

nachts by hans lehmkuhl

Hans Lehmkuhl

Nachts, 1929