Hans Alexander Fischer (Swiss, born )

gerechtigkeitsbrunnen in bern by hans alexander fischer

Hans Alexander Fischer

GERECHTIGKEITSBRUNNEN IN BERN, 1968