a scroll by handeishi kawakita

Handeishi Kawakita

A scroll

Ise Art Co. Ltd.

hakeme bowl by handeishi kawakita

Handeishi Kawakita

Hakeme bowl

Ise Art Co. Ltd.

platter by handeishi kawakita

Handeishi Kawakita

Platter

Ise Art Co. Ltd.

untitled by handeishi kawakita

Handeishi Kawakita

Untitled

Ise Art Co. Ltd.

untitled by handeishi kawakita

Handeishi Kawakita

Untitled

Ise Art Co. Ltd.

untitled by handeishi kawakita

Handeishi Kawakita

Untitled

Ise Art Co. Ltd.

untitled by handeishi kawakita

Handeishi Kawakita

Untitled

Ise Art Co. Ltd.

untitled by handeishi kawakita

Handeishi Kawakita

Untitled

Ise Art Co. Ltd.

untitled by handeishi kawakita

Handeishi Kawakita

Untitled

Ise Art Co. Ltd.

vase by handeishi kawakita

Handeishi Kawakita

Vase

Ise Art Co. Ltd.

box by handeishi kawakita

Handeishi Kawakita

Box

Ise Art Co. Ltd.

bowl by handeishi kawakita

Handeishi Kawakita

Bowl

Ise Art Co. Ltd.

bottle by handeishi kawakita

Handeishi Kawakita

Bottle

Ise Art Co. Ltd.