month date by han zongxiang

Han Zongxiang

Month date, 1966