man with dog by haim senyor

Haim Senyor

Man with dog