still life by haim senior

Haim Senior

Still life