Haim Aronshtam (2002)

sabbath candlesticks by haim aronshtam

Haim Aronshtam

Sabbath candlesticks

summer residence by haim aronshtam

Haim Aronshtam

Summer residence