Haim Aronshtam (2002)

summer residence by haim aronshtam

Haim Aronshtam

Summer residence

Tiroche