conjuction 98-05 (b) by ha chong hyun

Ha Chong Hyun

Conjuction 98-05 (B), 1998

K Auction

Est. 55,500–138,000 USD

conjuction 91-25 by ha chong hyun

Ha Chong Hyun

Conjuction 91-25, 1991

K Auction

Est. 74,000–184,000 USD

conjuction 09 by ha chong hyun

Ha Chong Hyun

Conjuction 09, 2009

K Auction

Est. 2,700–7,000 USD

conjunction 07 001 by ha chong hyun

Ha Chong Hyun

Conjunction 07 001, 2007

K Auction

Est. 119,800–138,200 USD

conjunction 98-111 by ha chong hyun

Ha Chong Hyun

Conjunction 98-111, 1998

K Auction

Est. 23,000–36,800 USD

conjunction 03 by ha chong hyun

Ha Chong Hyun

Conjunction 03, 2003

K Auction

Est. 25,800–36,800 USD

conjunction 95-033 by ha chong hyun

Ha Chong Hyun

Conjunction 95-033, 1995

Seoul Auction

Est. 80,000,000–150,000,000 KRW

conjunction 99-24 by ha chong hyun

Ha Chong Hyun

Conjunction 99-24, 1999

Seoul Auction

Est. 30,000,000–60,000,000 KRW

conjunction 04-17 by ha chong hyun

Ha Chong Hyun

Conjunction 04-17, 2004

Seoul Auction

Est. 25,000,000–50,000,000 KRW

conjunction 95-041 by ha chong hyun

Ha Chong Hyun

Conjunction 95-041, 1995

Seoul Auction

Est. 25,000,000–50,000,000 KRW

conjunction 07-19 (b) by ha chong hyun

Ha Chong Hyun

Conjunction 07-19 (B), 2007

Gana Art Gallery

Price on Request