conjunction 04-13 by ha chong hyun

Ha Chong Hyun

Conjunction 04-13, 2004

K Auction

Est. 780,000–1,150,000 HKD

conjunction 96-053 by ha chong hyun

Ha Chong Hyun

Conjunction 96-053, 1996

K Auction

Est. 200,000–420,000 HKD

conjunction 2002-23 by ha chong hyun

Ha Chong Hyun

Conjunction 2002-23, 2002

K Auction

Est. 780,000–1,150,000 HKD

conjunction 95-058 by ha chong hyun

Ha Chong Hyun

Conjunction 95-058, 1995

K Auction

Est. 1,300,000–2,150,000 HKD

conjunction 84-08 by ha chong hyun

Ha Chong Hyun

Conjunction 84-08, 1984

K Auction

Est. 700,000–1,420,000 HKD

conjunction 2001-2-5 by ha chong hyun

Ha Chong Hyun

Conjunction 2001-2-5, 2001

K Auction

Est. 355,000–570,000 HKD

conjunction 95-042 by ha chong hyun

Ha Chong Hyun

Conjunction 95-042, 1995

K Auction

Est. 200,000–420,000 HKD

conjucntion 96-73 by ha chong hyun

Ha Chong Hyun

Conjucntion 96-73, 1996

K Auction

Est. 180,000–285,000 HKD

conjunction 92-1 by ha chong hyun

Ha Chong Hyun

Conjunction 92-1, 1992

Seoul Auction

Est. 950,000–1,400,000 HKD

conjunction 07-33 by ha chong hyun

Ha Chong Hyun

Conjunction 07-33, 2007

Seoul Auction

Est. 700,000–1,000,000 HKD

conjunction 98-25 by ha chong hyun

Ha Chong Hyun

Conjunction 98-25, 1998

Seoul Auction

Est. 300,000–500,000 HKD

conjunction 07-19 (b) by ha chong hyun

Ha Chong Hyun

Conjunction 07-19 (B), 2007

Gana Art Gallery

Price on Request