Guttorm Gagnes (1964)

vase by guttorm gagnes

Guttorm Gagnes

Vase