Guo Shangxian and Lin Zexu (Chinese)

楷书赠梁章钜 by guo shangxian and lin zexu

Guo Shangxian and Lin Zexu

楷书赠梁章钜

calligraphy in regular script by guo shangxian and lin zexu

Guo Shangxian and Lin Zexu

Calligraphy in regular script