Guo Chuanzhang and Liu Jiyou (Chinese)

江南一枝报早春 by guo chuanzhang and liu jiyou

Guo Chuanzhang and Liu Jiyou

江南一枝报早春, 1979