Guan Puxue, and Chen Jianhua

吐峪沟 (tuyu valley) by guan puxue, and chen jianhua

Guan Puxue, and Chen Jianhua

吐峪沟 (Tuyu valley), 2012