vase by gordon forsythe

Gordon Forsythe

Vase, 1913

Lyon & Turnbull