vase by gordon forsythe

Gordon Forsythe

Vase, 1913

twin-handled vase by gordon forsythe

Gordon Forsythe

Twin-Handled Vase, 1911

vase by gordon forsythe

Gordon Forsythe

Vase, 1909