beach scene by gordon coutes

Gordon Coutes

Beach scene