Getman Davydovich Toropov

returning to the village by getman davydovich toropov

Getman Davydovich Toropov

Returning to the village, 1992