Georgiy Zakharovich Bashinzhagyan (1925)

lake sevan by georgiy zakharovich bashinzhagyan

Georgiy Zakharovich Bashinzhagyan

Lake Sevan, 1911

autumn landscape by georgiy zakharovich bashinzhagyan

Georgiy Zakharovich Bashinzhagyan

Autumn landscape, 1899

farmyard scene by georgiy zakharovich bashinzhagyan

Georgiy Zakharovich Bashinzhagyan

Farmyard scene, 1898

winter landscape by georgiy zakharovich bashinzhagyan

Georgiy Zakharovich Bashinzhagyan

Winter landscape

landscape with ruins by georgiy zakharovich bashinzhagyan

Georgiy Zakharovich Bashinzhagyan

Landscape with Ruins, 1912

mount ararat by georgiy zakharovich bashinzhagyan

Georgiy Zakharovich Bashinzhagyan

Mount Ararat

early spring in caucasus by georgiy zakharovich bashinzhagyan

Georgiy Zakharovich Bashinzhagyan

Early Spring in Caucasus, 2005

autumn landscape by georgiy zakharovich bashinzhagyan

Georgiy Zakharovich Bashinzhagyan

Autumn Landscape, 1899

sommerliche feldlandschaft mit bäumen by georgiy zakharovich bashinzhagyan

Attributed to Georgiy Zakharovich Bashinzhagyan

Sommerliche Feldlandschaft mit Bäumen

green island by georgiy zakharovich bashinzhagyan

Georgiy Zakharovich Bashinzhagyan

Green island, 1916

mountain landscape with horses by georgiy zakharovich bashinzhagyan

Georgiy Zakharovich Bashinzhagyan

Mountain Landscape with Horses, 1916

lake sevan by georgiy zakharovich bashinzhagyan

Georgiy Zakharovich Bashinzhagyan

Lake Sevan, 1911

afternoon sun by georgiy zakharovich bashinzhagyan

Georgiy Zakharovich Bashinzhagyan

Afternoon sun, 1919

mount ararat by georgiy zakharovich bashinzhagyan

Georgiy Zakharovich Bashinzhagyan

Mount Ararat, 1911

lake sevan by georgiy zakharovich bashinzhagyan

Georgiy Zakharovich Bashinzhagyan

Lake Sevan, 1914

birch trees by the river by georgiy zakharovich bashinzhagyan

Georgiy Zakharovich Bashinzhagyan

Birch Trees by the River, 1912

lake sevan in moonlight by georgiy zakharovich bashinzhagyan

Georgiy Zakharovich Bashinzhagyan

Lake Sevan in Moonlight, 1915

house on the lake by georgiy zakharovich bashinzhagyan

Georgiy Zakharovich Bashinzhagyan

House on the Lake, 1923

lake seven by georgiy zakharovich bashinzhagyan

Georgiy Zakharovich Bashinzhagyan

Lake Seven, 1911

winter morning by georgiy zakharovich bashinzhagyan

Georgiy Zakharovich Bashinzhagyan

Winter morning, 1907–1909

lake sevan by georgiy zakharovich bashinzhagyan

Georgiy Zakharovich Bashinzhagyan

Lake Sevan, 1911

tiflis. avenue by georgiy zakharovich bashinzhagyan

Georgiy Zakharovich Bashinzhagyan

Tiflis. Avenue, 1915

sommerliches kornfeld mit bäumen by georgiy zakharovich bashinzhagyan

Attributed to Georgiy Zakharovich Bashinzhagyan

Sommerliches Kornfeld mit Bäumen