Ge Xianglan and Liu Danzhai (Chinese)

春耕图 by ge xianglan and liu danzhai

Ge Xianglan and Liu Danzhai

春耕图, 1960

春耕图 by ge xianglan and liu danzhai

Ge Xianglan and Liu Danzhai

春耕图, 1960

柳荫牧马 (horse) by ge xianglan and liu danzhai

Ge Xianglan and Liu Danzhai

柳荫牧马 (Horse)