Gao Zhenxiao and Qi Baishi (Chinese)

grape and calligraphy (2 works) by gao zhenxiao and qi baishi

Gao Zhenxiao and Qi Baishi

Grape and calligraphy (2 works)