G. Macaulay Fisher (British)

misty glen by g. macaulay fisher

G. Macaulay Fisher

MISTY GLEN, 1889